Stories

January 1, 2021

Chính sách Cookie

Chính sách Cookie

 

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng GKC bởi máy chủ của GKC. GKC sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng GKC.

Cookie sẽ giúp GKC nhận ra Người dùng GKC nếu Người dùng GKC truy cập vào nhiều trang trên trang web của GKC trong cùng một phiên, do đó GKC không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng GKC trên mỗi trang. Sau khi Người dùng GKC đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng GKC có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng GKC có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng GKC thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng GKC chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại GKC.

 

Thông tin
en_USEnglish